Daşky reklama

 
 

Sergi konstruksiýalary

 
 

Sowgat ýadygarlik önümleri

 
 

Poligrafiýa

 
 

Dizaýn

 

 

Türkemenistanyň Kartasy

 

Daşky reklama – Türkmenistanyň islendik şäherlerinde reklamalaryň ýerleşdirilmegi, reklama şekillendirmeleriniň taýýarlanmagy we dizaýyn boýunça ýokary professional hyzmatlaryň berilmegi.

Ulaglardaky reklamalar – awtoulaglaryň gorumlarynda reklamalaryň ýerleşdirilmegi.

Sowgat ýadygärlikler – sowgat ýadygärlik önümleriniň ähli görnüşlerinde şekilleri döretmek.

Poligrafiýa – doly reňkli poligrafiýa önümleriniň, şol sanda, listowkalaryň, bukletleriň, kataloglaryň, kalendarlaryň, flaýerleriň, gutlag bukjalarynyň, otkrytkalaryň taýýarlanmagy.

Dizaýn – ýokary derejedäki dizaýn işleri.

Aýratynlyklarymyz

Reklama konstruksiýalarynyň iň effektiw ýerleşdirilmegi;

Operatiw we ýokary hilli hyzmatlaryň amala aşyrylmagy;

Reklamalary standart däl ölçeglerde ýerleşdirilme mümkinçiligi;

Türkmenistanyň islendik şäherlerinde reklamalaryň ýerleşdirilmegi. 

Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidentiniň portretleriniň tapgyryny taýýarlamakda ýokary hil üçin çaphanaçylyk bäsleşiginde birinji orun

Bitaraplyk binasynda "Ulagda reklama" täze ofisimiz açyldy

Ulaglardaky reklamalar awtoulaglaryň

“Hereket edýän setirler” boýunça teklibimiz emele getirildi

Biziň saýtymyz işläp başlady!

2011-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan döwlet edaralary üçin bannerde foto çap etmek 8 manat (1 inedördül metri)

Metal karkasly banner 70 manat (1 inedördül metri)

Neon önümlerini taýýarlamak 25 manat (1 pogon metri)

ALLEGRO

Hil, Liberçilik, Tehnologiýalar we Innowasiýa üçin Altyn derejede International Arch of Europe for Quality Technology baýrak bilen sylaglanýar. Allegro dünýä liderleriniň öňünde Turkmenistanyň işewürlik üstünligini görkezýär