Türkemenistanyň Kartasy

Sowgat ýadygarlikleri

 

On bir ýyldan köpräk wagtdan bäri biznes-ýadygärlik sowgatlar ugrunda işlemegimiz netijesinde, biz, hakykatdan hem, reklama ýadygärlik sowgatlar barada ähli zady bilýäris.

Dünýä täzelikleri, reklama önümleriniň iň gowy görnüşleri we aýrybaşgalaşdyrylmagyň täze usullary biziň müşderilerimize elýeterlidir.

Biziň önümleriniziň düregeyi giň gerime eyedir we iň talapkär müşderi üçin niýetlenen: ruçkalar, çakmaklar, açarlyklar, sagatlar, futbolkalar, nyşanjagazlar, şarlar, baýdajyklar we ş.m. ybaratdyr.

Biziň hünärmenlermiz dürli sowgat ýadygärlik önümleriň seçiminde baş alyp çykmaga we bilelikde iň amatly netijä gelmäge kömek ederler. Size diňe saýlamak galýar.