Türkemenistanyň Kartasy

Biz barada

 

"Allegro" HJ – Türkmenistanda öňde baryjy agentlikleriň biri hökmünde, 1994-nji ýylda özüniň iş yoluna düşdi we ony üstünlikli dowam etdirýär. Agentlik reklama hyzmatlarynyň doly toplumyny ýerine ýetirýär.

Biziň Hojalyk jemgyýetimiz aşakdakylar boýunça ýöriteleşdirilendir:

  • reklama (winil bannerler, posterler, öz-özi ýelmeşýän plýonka) suratlandyrmalarynyň taýýarlanmagy;
  • neon reklamasynyň taýýarlanmagy;
  • slendik çylşyrymly sergi konstruksiýalarynyň taýýarlanmagy;
  • LED monitorlary we LED hereket edýän setirleriň satylmagy;
  • reklamalaryň awtoulaglaryň gorumlarynda ýerleşdirilmegi;
  • binalaryň maketleriniň ýasalmagy;
  • biznes-sowgat ýadygärlikleriniň aýratynlaşdyrylmagy;
  • poligrafiýa önimleriniň taýýarlanmagy;
  • dizaýn.

« Allegro » HJ işe jogapkärçilikli çemelleşmesi, kemçiliksiz hyzmaty we ýokary hilli önümi bilen Türkmenistanda bellidir.

Biziň işimiziň esasy ýörelgesi – müşderiniň islegleriniň göz öňünde tutulmagyndan ybaratdyr.

Biziň telekeçiligimiziň esasy şygary: «Gowulyga jan eden müşderiler üçin işlemek».